ADVERTISEMENT
Press release content from EIN Presswire | Newsmatics. The AP news staff was not involved in its creation.

Yves Miroir scoort opnieuw een grote triomf voor de natuur in Oostende. Binnenduinen moeten in ere hersteld worden

PRESS RELEASE: Paid content from EIN Presswire | Newsmatics
Press release content from EIN Presswire | Newsmatics. The AP news staff was not involved in its creation.
December 30, 2022 GMT
1 of 5
Yves Miroir laat zich door niemand de les spellen. De wet is de wet en moet rechtvaardig toegepast worden. Als burgers de regels moeten naleven, moet de overheid het goede voorbeeld geven. (Foto Andy Vermaut)
1 of 5
Yves Miroir laat zich door niemand de les spellen. De wet is de wet en moet rechtvaardig toegepast worden. Als burgers de regels moeten naleven, moet de overheid het goede voorbeeld geven. (Foto Andy Vermaut)

Verdwenen binnenduinen in Oostende moeten opnieuw aangelegd worden dankzij de politieke interventie van Yves Miroir die dit aankaartte bij de hogere overheden.

“De politiek moet zich niet laten dicteren door de persoon met de grootste portefeuille, maar de politiek moet de wetten volgen en goed en rechtvaardig beleid durven voeren.”— Yves Miroir, de locomotief van verandering in Oostende

OOSTENDE, BELGIUM, December 30, 2022/ EINPresswire.com / -- De Belgisch-Vlaamse site gelegen tussen Duin & Zee en de Vuurtoren Dok Zuid, bekend in de Belgisch-Vlaamse stad aan zee Oostende als “Lisje Morre”, is de plaats waar de laatste binnenduinen van de toeristische stad Oostende waren gelegen. Deze site van meer dan 4 ha werd echter als bouwgrond verkocht in december 2018 aan een grote bouwaannemer. De aannemer begon dit jaar echter de binnenduinen af te graven, de bomen om te zagen en steengruis aan te brengen in de putten die er waren gegraven. Yves Miroir ontdekte echter dat deze site een speciale bescherming geniet en kaartte dit aan bij de commissies van de gemeenteraad van Oostende en alle bevoegde Vlaamse en Belgische overheden. Hierop werd de aannemer teruggefloten en moet hij de site in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Dit is meteen een eerste grote overwinning voor Yves Miroir en medestanders die er voor zorgden dat de wetten op ruimtelijke ordening nu eindelijk correct worden toegepast. Een verslag van een boeiend gesprek met Yves Miroir, vroeger bekend als de lokale Robin Hood van Oostende, ook de man achter de realisatie van meer dan 258 hectare natuurgebied in Oostende in de voorbije 30 jaar.

ADVERTISEMENT

Yves Miroir, van opleiding advocaat, is van jongs af aan gefascineerd door “dieren en flora” (planten en beestjes). Toen hij in 1982 voor het eerst in de Oostendse politiek ging, beet hij zich vast in milieuthema’s. Velen verachtten hem daarvoor en hij werd daardoor zelfs meermalen verraden door “vrienden”, ook waren de toenmalige “machtshebbers” daar heel vaak niet gelukkig mee. Yves Miroir laat echter nooit los en realiseerde ongelofelijke dingen voor de stad Oostende waar nog generaties na hem van zullen kunnen blijven genieten. Hij realiseerde ondanks talloze obstakels het Stadsrandbos (vandaag 1.120.000 m2, 112 hectare bos), twee nieuwe natuurreservaten (De Keignaert en De Zwaanhoek) (meer dan 100 hectare), de Kinderboerderij met bio-pluktuin (bio-populatietuin) (35 hectare), het nieuwe vogelreservaat en nog veel meer in Oostende, jawel goed voor 258 hectare op het grondgebied van de stad Oostende. Als het op natuurbehoud en natuurbescherming en natuuruitbreiding aankomt is Yves Miroir een pionier avant la lettre, nog lang voor de Greta Thunbergs van deze tijd waren geboren. Hij is dus geen typische politicus, maar eerder een vasthoudende strijder omringd door de crème de la crème van de milieubeweging.

ADVERTISEMENT

Beheren als een goed huisvader?
Yves Miroir is ook een geboren en vooral resultaatsgerichte onderhandelaar (soms wel een vreemde eigenschap voor een advocaat nota van de redactie) en won zijn laatste strijd tegen de milieuplannen van het crematorium (in Zandvoorde deelgemeente van Oostende) door te onderhandelen met het stadsbestuur. Zo kon hij dankzij zijn sterke onderhandelingskwaliteiten 9 hectare bos erbij creëren (met hulp van de “conservator” van Natuurpunt en “struikrover” Paul Venmans en tal van medestrijders). Yves Miroir is nog steeds niet te spreken over de verkoop van het laatste stuk binnenduinen op Oosteroever aan een aannemer - als bouwgrond, dat wel. Yves Miroir vertelt:”Deze aannemer plant op de 4 hectare binnenduinen 12 bouwwerken van 2 tot 42 verdiepingen hoog. De Stad Oostende bracht het op de markt als “bouwgrond”, maar met een verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 6 juli 1976, dat de Hundiusbatterij, het Fort Napoleon en het terrein van Lisje Morre beschermt. De Schepen van Ruimtelijke Ordening (te vergelijken met een wethouder in Nederland) wees de gemeenteraad erop dat deze bescherming weliswaar bestaat, maar “niet algemeen is”. “, stelt Yves Miroir. Yves Miroir stond daarentegen niet alleen in zijn bezorgdheid over de laatste binnenduinen van Oostende. Yves Miroir vertelt boeiend verder:”Mensen zijn bezorgd in lokale gemeenschappen, Natuurpunt (Vlaamse milieuorganisatie voor natuurbeheer en natuurbehoud te vergelijken met Natuurmonumenten), het Agentschap voor Natuur en Bos (overheidsagentschap van de Vlaamse overheid), en Monumenten en Landschappen (overheidsagentschap van de Vlaamse gemeenschap). Met lede ogen zag men toe hoe de binnenduinen werden afgegraven, tuinen werden geruïneerd en bomen werden gekapt. De aannemer vulde de krater op met steenslag van eerdere sloopwerkzaamheden. “We ruimden het op als een goed huisvader,” merkte een medewerker van de aannemer op, “ stelt Yves Miroir.

ADVERTISEMENT

Gemeenteraad Oostende moet het goede voorbeeld geven
Dit alles viel uiteraard niet in goede aarde bij Yves Miroir, die de kwestie ter sprake bracht in commissies van de gemeenteraad. Yves Miroir vertelt:”Bij het Kortrijkse parket (de vervolgingsambtenaar gespecialiseerd in bouwdelicten in de Belgische provincie West-Vlaanderen), dat gespecialiseerd is in deze materie, werden tot nu toe meer dan negen klachten ingediend. De wending kwam vorige week: de aannemer kreeg via een kantschrift van de bevoegde procureur de opdracht om de site in zijn oorspronkelijke oude staat te herstellen, want anders zou de aannemer vervolgd kunnen worden. De aannemer koos eieren voor zijn geld. De werkzaamheden tot herstel van de site zijn enkele dagen geleden begonnen. In tegenstelling tot wat de Oostendse schepen van ruimtelijke ordening beweerde, is het Koninklijk Besluit van 6 juli 1976 betreffende het behoud van het cultuurhistorisch landschap en zijn omgeving dus wel degelijk in zijn algemeenheid van toepassing,” verduidelijkt Yves Miroir. Als we één ding over Yves Miroir kunnen zeggen, dan is het wel dat hij een man van principes is, in tegenstelling met wat anderen in politieke achterkamertjes proberen door te drukken. Als het om ruimtelijke ordening gaat, laat hij eenvoudige principes niet ondermijnen. Yves Miroir vervolgt: “Inderdaad. Als we willen dat de bevolking zich aan de regels houdt inzake ruimtelijke ordening, moet de gemeenteraad van Oostende zelf ook het goede voorbeeld geven. Dat is behoorlijk en redelijk bestuur. Zo moet Oostende inderdaad bestuurd worden. De politiek moet zich niet laten dicteren door de persoon met de grootste portefeuille, maar de politiek moet de wetten volgen en principieel, rechtvaardig en goed beleid durven voeren. Een (Belgisch) Koninklijk Besluit kun je niet zomaar naast je neerleggen. Daarom ben ik vandaag dolblij dat we een belangrijke overwinning hebben bekomen. De gronden moeten nu hun natuurlijke vorm terugkrijgen, ” stelt Yves Miroir.

ADVERTISEMENT

Zonder omgevingsvergunning
Waar ligt het probleem nu precies? Yves Miroir legt uit:” Een bouwbedrijf heeft dit gebied gekocht. In de verkoopsakte staat er wel dat het gebied tijdens de openbare raadpleging beschermd is als Cultuurhistorisch Landschap, dit impliceerde echter al altijd dat er vanwege deze bescherming niet gebouwd mocht worden. Ondertussen had de eigenaar er grote reclameborden en vlaggen geplaatst (zonder omgevingsvergunning), een professionele omheining geplaatst (zonder omgevingsvergunning), alle bomen gerooid (zonder omgevingsvergunning), alle vegetatie verwijderd (zonder omgevingsvergunning) en het hele terrein opgehoogd (zonder omgevingsvergunning). Bovendien werd het grootste deel van het terrein gebruikt om vuil en sloopafval van de bouw van de Hendrik Baelskaai torens te verwerken (zonder omgevingsvergunning). Ook werd steenslag gebruikt om het hele gebied te nivelleren (zonder omgevingsvergunning). De latere werken moesten door de dienst Handhaving Oostende worden stilgelegd, maar ze werden gewoon hervat tot ze voltooid waren. Bijgevolg werd toen de bevolen werkonderbreking gewoon genegeerd. Zijn bouwondernemingen vrijgesteld van de wet? Zo leek het althans terwijl het gemeentebestuur met stomheid geslagen bleef. Juist in deze nog open omgeving, als contrast met de dichtbebouwde metropool aan de andere kant van het kanaal, is de open ruimte met zijn uitzicht op de duinen, de beschermde bunkersites Halve Maan en Hundius, en Fort Napoleon meer dan ooit nodig. Zeker voor de nabijgelegen beschermde duingebieden, waarvan het voortbestaan eveneens sterk afhankelijk is van het nog onderontwikkelde beschermde gebied. Het beschermingsbevel is niet zo oud als sommigen beweren, maar wel onmiskenbaar modern. Naast deze overwegingen zijn binnenduinen, ook wel zandduinen of woestijnduinen genoemd, om verschillende redenen van belang. Ze ondersteunen een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten, waaronder een aantal zeldzame of bedreigde soorten. Binnenduinen beschermen ook tegen erosie en windschade, en kunnen fungeren als een natuurlijke barrière tegen stormen en overstromingen,” verklaart Yves Miroir. Hierbij voegen wij ook nog een link van een artikel op de lokale televisie betreffende deze problematiek: https://www.focus-wtv.be/nieuws/oostendse-bouwgroep-versluys-moet-terrein-aan-oosteroever-ere-herstellen

ADVERTISEMENT

Beschermingsbesluit was en is wel degelijk algemeen van kracht
De pluimen voor dit grote succes voor Moeder Natuur in Oostende mogen Yves Miroir en zijn medestanders zeker op hun hoed steken.
Yves Miroir legt de regels achter deze beslissing uit: ”Ik heb het altijd gezegd. Dit beschermingsbesluit is nog steeds van kracht en volgende bepalingen werden daarin gesteld wat betreft de rangschikking als landschap, worden voor de behartiging van het nationaal belang, de volgende beperkingen aan de rechten van de eigenaars gesteld: overeenkomstig de bepalingen van het artikel 6 van wet van 7 augustus 1931, is het verboden : nieuwe constructies op te richten, de bestaande gebouwen te slopen, te verbouwen en het uitzicht ervan te wijzigen, de beplantingen te wijzigen, de bestaande bomen meer dan normaal te snoeien en het struikgewas te kappen of uit te roeien, reclamepanelen of gelijk welke publiciteit aan te brengen; lucht- en grondgeleidingen te plaatsen; vijvers of grachten te dempen, de wegenis te verharden en de natuurlijke configuraties van het terrein te wijzigen door allerhande werken en allerhande mogelijke activiteiten of ingrepen,” besluit Yves Miroir.

Andy Vermaut
{PostVersa}
+32 499 35 74 95
denktankcarmenta@gmail.com
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn